C. Følg eller forklar-princippet

Redegørelsen for god fondsledelse skal udarbejdes ved brug af "følg eller forklar"-princippet i forhold til hver enkelt anbefaling.

  • Opdateret 17. august 2023

”Følg eller forklar”-princippet er et bæ-rende element i anbefalingerne, og er forankret i erhvervsfondslovens § 60. Eventuelle forklaringer skal vedrøre den enkelte anbefaling, og skal sætte læseren i stand til at forstå fondens ledelsesform.

Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

Efterlever en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen for hver en-kelt anbefaling forklare:

  • hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • hvordan man i stedet har avlgt at indrette sig.

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Fondsmyndigheden kan, jf. erhvervsfondslovens § 60, stk. 2, pålægge bestyrelsen at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne, hvis fonden:

  • ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger,
  • ikke forklarer en afvigelse,
  • giver en forklaring om en afvigelse, som er åbenbart grundløs eller uden mening, eller
  • forklarer en afvigelse, men ikke forklarer, hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.