Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

Den ene anbefaling vedrører bestyrelsens håndtering af fondens strategi og uddelingspolitik. Den anden anbefaling vedrører fondens kapitalforvaltning.

  • 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Kommentar til ANBEFALING 2.1.1
 

Fondens strategi bør omfatte de områder, som er væsentlige for fondens virke, muligheder og udfordringer, på kort og lang sigt. Udgangspunktet for strategien er fondens formål som fastlagt i vedtægten. Strategidrøftelsen kan endvidere adressere fondens betydning for samfundet.               

Strategien bør omfatte fondens erhvervsmæssige aktiviteter. Sker fondens erhvervsaktiviteter gennem ejerskab af en eller flere virksomheder, bør strategien fastlægge, hvordan fonden i et engageret ejerskab af virksomhederne bedst understøtter fondens formål og virksomhedernes udvikling.

Strategien bør også omfatte bestyrelsens stillingtagen til uddelingsaktiviteterne, herunder hvordan bestyrelsen udmønter fondens formål. Bestyrelsen bør overveje formålet med uddelingerne, samt hvilken værdi fonden ønsker, at uddelingerne tilfører modtagerne og samfundet i øvrigt. I den forbindelse bør bestyrelsen forholde sig til, hvorledes fonden kommunikerer til sine interessenter om formålet med fondens uddelinger.

  • 2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Kommentar til ANBEFALING 2.1.2
 

Bestyrelsen bør definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, i henhold til hvilke bestyrelsen forvalter fondens kapital. De overordnede principper bør blandt andet vedrøre det forventede afkast, uddelinger, likviditetsbehov i øvrigt samt timingen heraf blandt andet i forhold til fondens erhvervsaktivitet, uddelingspolitik, investeringer og omkostninger. Bestyrelsen bør herunder forholde sig til målene med fondens investeringer, tilladte aktiv-typer, risikoprofil, risikospredning og kapitalberedskab i forhold til fondens virksomhed, samt overvågning og rapportering.

Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål og understøtte et eventuelt ejerskab af dattervirksomheder.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.1.1

Er det tilstrækkeligt at oplyse, at fonden ikke har en uddelingspolitik? Eller at den ikke uddeler?

SVAR

Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, er forpligtet til at medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, uanset om fonden har foretaget uddelinger i det pågældende år.

Uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger fra fonden.

Uddelingspolitikken kan ikke blot være en afskrift af vedtægten, men skal være en uddybning af, hvorledes fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger m.v.

Uddelinger kan også forekomme som f.eks. drift af et kollegium, hvor værelserne forudsætningsvis udlejes under markedspris.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.1.2

Anbefalingen om kapitalforvaltning er først kommet til i juni 2020, men med virkning for det igangværende regnskabsår. Hvordan skal bestyrelserne redegøre for en anbefaling, som først er offentliggjort halvvejs gennem regnskabsåret?

SVAR

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde de justerede anbefalinger i juni 2020. Komitéen indsatte i forbindelse med justeringen anbefaling 2.1.2, om at:

Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020. For fonde, der har kalenderåret som regnskabsår, betyder det, at bestyrelsen i redegørelsen for god fondsledelse skal redegøre for, om fonden i 2020 har fulgt hver enkelt anbefaling, eller forklare hvorfor fonden ikke har fulgt den konkrete anbefaling, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig.

Hvis fonden eksempelvis har fulgt den nye anbefaling om kapitalberedskab (2.1.2) siden august 2020 må den forklare det. Såfremt fonden i hele 2020 har forholdt sig til om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt følger fonden anbefalingen. Hvis fondens kapital er bundet, for eksempel som følge af vedtægtsbestemt ejerskab af en fast ejendom eller virksomhed, kan fonden forklare, hvordan fonden i stedet har indrettet sig.