Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spørgsmål til de specifikke anbefalinger?

Få svar på de hyppigste spørgsmål til specifikke anbefalinger og konkrete forhold behandlet i anbefalingerne.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 1.1

Er det tilstrækkeligt at oplyse, at formanden udtaler sig og at det ikke findes nødvendigt med retningslinjer for kommunikation, idet fonden har meget begrænsede aktiviteter?

SVAR

Ja.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.1.1

Er det tilstrækkeligt at oplyse, at fonden ikke har en uddelingspolitik? Eller at den ikke uddeler?

SVAR

Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, er forpligtet til at medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, uanset om fonden har foretaget uddelinger i det pågældende år.

Uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger fra fonden.

Uddelingspolitikken kan ikke blot være en afskrift af vedtægten, men skal være en uddybning af, hvorledes fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger m.v.

Uddelinger kan også forekomme som f.eks. drift af et kollegium, hvor værelserne forudsætningsvis udlejes under markedspris.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALINGER 2.3.1 - 2.3.5

Er fondene omfattede af reglerne vedrørende måltal for den kønsmæssige sammensætning? Er det tilstrækkeligt at redegøre for bestyrelsessammensætningen i ledelsesberetningen? Eller på fondens eventuelle hjemmeside? Eller skal det være begge steder?

SVAR

Ja. De erhvervsdrivende fonde er omfattet af reglerne for måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Kriterier for bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægten. Kravet om måltal gælder for alle de vedtægtsvalgte medlemmer af bestyrelsen, herunder også descendenter. Herudover kan medarbejderne i visse tilfælde benytte deres lovmæssige ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet af kravet om måltal.

Hvis fonden har en hjemmeside skal redegørelsen for bestyrelsessammensætningen fremgå både af ledelsesberetningen i fondens årsrapport og på fondens hjemmeside.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.5.2

Er en aldersgrænse diskriminerende? Vil den blokere for vigtige kompetencer i bestyrelsen?

SVAR

Indførelsen af en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer er ikke en lovovertrædelse. Bestyrelsesmedlemmer er ikke i et ansættelsesforhold.

Hvis fonden oplever, at der i et konkret tilfælde er særlige grunde til, at det vil være i fondens interesse at beholde et bestyrelsesmedlem udover en vedtægtsbestemt aldersgrænse, så kan den henvende sig til Erhvervsstyrelsen for at søge om dispensation.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALINGER 2.6.1. OG 2.6.2

Hvilke spørgsmål kan indgå i en bestyrelsesevaluering?

SVAR

Det vil afhænge af forholdene i den enkelte fond, hvilke spørgsmål der kan indgå i en bestyrelsesevaluering, men det vigtigste er, at bestyrelsen løbende arbejder hermed.

Du kan læse mere i komitéens vejledning vedrørende bestyrelsesevaluering.

.

Til inspiration for arbejdet med bestyrelsesevaluering har komitéen udarbejdet følgende spørgsmål, som bestyrelsen kan vælge at inddrage i evalueringsprocessen:

 • Er årets gang i tilstrækkelig grad planlagt, således at der foreligger en plan for hvilke emner, der behandles på hvilke bestyrelsesmøder?
 • Har bestyrelsen i sit arbejde det korrekte fokus?
 • Er bestyrelsens diskussioner åbne og ærlige?
 • Er den information bestyrelsen modtager løbende og forud for møder fokuseret på de rigtige problemstillinger og passende i omfang og dybde og tilgængelig i rette tid?
 • Har bestyrelsen etableret passende strukturer til sikring af effektiv overvågning af fondens væsentlige aktiviteter, handlinger og risici?
 • Er bestyrelsen sammensat hensigtsmæssigt med hensyn til kompetencer, erfaringer og mangfoldighed?
 • Er samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og resten af bestyrelsen effektivt?
 • Er samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen effektivt?
 • Evaluerer bestyrelsen sine egne præsentationer?
SPØRGSMÅL TIL ANBEFALINGER 3.1 OG 3.2

Kan man oplyse det samlede vederlag for ledelsen? Risikerer fonden, at fondsmyndigheden vil nedsætte et vederlag?

SVAR

Det anbefales, at fonden oplyser om vederlaget for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen. Hvis fonden følger anbefalingen delvist, f.eks. ved at oplyse det samlede vederlag, skal det forklares, i hvilket omfang den følger, og hvorfor den ikke følger anbefalingen fuldt ud.

Det følger af erhvervsfondslovens § 49, stk. 2, at fondsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til medlemmer af bestyrelsen, jf. lovens § 49, stk. 1. Komitéen har spurgt Erhvervsstyrelsen, hvilke parametre, der tillægges vægt i en vurdering af størrelsen på et vederlag i en erhvervsdrivende fond. Parametrene følger af bemærkningerne til erhvervsfondsloven, der henviser til, at en afgørelse jf. § 49, træffes ud fra en samlet vurdering af alle sagens omstændigheder.

Her lægges der blandt andet vægt på de nedenfor beskrevne forhold, der dog ikke udgør en udtømmende beskrivelse af de hensyn, der kan tillægges vægt ved vurderingen af, om et vederlag er ”sædvanligt” eller ”for højt” efter hvervets art og arbejdet omfang:

 • Bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter: Der ses på det faktiske tidsforbrug, men det vurderes også, hvad der er et sædvanligt tidsforbrug i forhold til bestyrelsens aktiviteter.
 • Fondens formål, aktiviteter og resultater: Bestyrelsens primære opgave er at opfylde fondens formål, og der kan være afgørende forskel på både arten og omfanget af det arbejde, der kræves for at opfylde forskellige formål. Der tages også hensyn til fondens faktiske aktiviteter og resultater.
 • Fondens størrelse: Størrelsen af fondens kapital har den betydning, at der alt andet lige vil være et større arbejde og ansvar forbundet med bestyrelsesarbejdet, jo større fonden er. Fondens størrelse kan således være et parameter i forhold til at vurdere både hvervets art og arbejdets omfang.
 • Bestyrelseshonorarer i sammenlignelige virksomheder og fonde: Bestyrelseshonorarer i sammenlignelige fonde og eventuel andre sammenlignelige virksomhedsformer, herunder aktieselskaber, indgår i vurderingen af, hvad der må anses for ”sædvanligt”. Det vil typisk være mest relevant at sammenligne med honorarernes størrelse i andre erhvervsdrivende fonde, der ud fra diverse parametre minder om den pågældende fond, men det kan ikke udelukkes, at det også kan være relevant at se på honorarernes størrelse i andre virksomhedsformer, hvis 9/9 arbejdet i øvrigt er sammenligneligt.
 • Andre forhold, som bestyrelsen skønner relevante.