Vedtægter for Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse udarbejder anbefalingerne for god fondsledelse og arbejder igennem en række aktiviteter på at fremme udviklingen af god fondsledelse.

 • Opdateret 22. februar 2024

1.1 Lov om erhvervsdrivende fonde § 60, stk. 1, 1. pkt. indeholder en bestemmelse om, at ”Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.”. Lov om erhvervsdrivende fonde har således indbygget den forudsætning, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse, og at komitéen udarbejder et sæt anbefalinger for god fondsledelse.

Komitéen for god Fondsledelse (i det følgende ”komitéen”) er et uafhængigt organ udpeget af erhvervsministeren. Komitéens arbejde tilrettelægges i overensstemmelse med nedenstående vedtægter.

2.1 Komitéen består af syv medlemmer.

2.2 Komitéens medlemmer udpeges for en periode af to år.

2.3 Komitéens medlemmer kan genudpeges for yderligere tre perioder, dog kan komitéens første medlemmer genudpeges for yderligere fire perioder. Hvor særlig ekspertise forudsættes repræsenteret, kan genudpegning finde sted for yderligere perioder.

Et medlem af komitéen kan hverken udpeges eller genudpeges efter vedkommende er fyldt 70 år. Et medlem fratræder ved udgangen af det år hvori vedkommende fylder 70 år.

2.4 Erhvervsministeren udpeger komitéens medlemmer på grundlag af en indstilling fra komitéen.

2.5 Komitéens medlemmer fungerer uafhængigt af bestemte interesser.

2.6 Komitéens medlemmer skal være generelt respekterede og anerkendte. Det skal tilstræbes, at der blandt komitéens medlemmer er en balanceret kønsfordeling og mangfoldighed. Ved indstilling og udpegning af medlemmer skal det desuden sikres, at komitéen samlet til enhver tid besidder en betydelig viden og praktisk erfaring indenfor følgende:

 • a) Ledelse af erhvervsdrivende fonde,
 • b) rådgivning af erhvervsdrivende fonde,
 • c) den akademiske verden indenfor fonds- og selskabsforhold og
 • d) arbejde med god selskabsledelse.

Ved indstillingen og udpegningen skal der være repræsentation fra hver af ovennævnte kompetencer, idet der dog skal være overvægt af repræsentation fra kompetencegruppe a.

Et medlem af komitéen kan godt repræsentere flere af ovennævnte kompetencer. 

Medlemmerne af kompetencegruppe a skal repræsentere små, mellemstore og store erhvervsdrivende fonde.

Mindst et medlem skal have erfaring med international fondspraksis.

2.7 Såfremt et medlem af komitéen nedlægger sit hverv, eller har varigt forfald, indstiller de øvrige medlemmer af komitéen hurtigst muligt herefter et nyt medlem til erhvervsministeren.

3.1 Komitéen skal, foruden udarbejdelsen af et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse, primært – men ikke udelukkende – 

 • tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark,
 • sikre, at ”best practice” indenfor ledelse af erhvervsdrivende fonde bringes op til drøftelse i komiteen,
 • tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse,
 • indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i relation til deres arbejde med ledelse af erhvervsdrivende fonde og Anbefalinger for god Fondsledelse,
 • iværksætte og støtte empiriske undersøgelser indenfor god fondsledelse, og
 • med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne med henblik på at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU lovgivning, og lever op til anerkendt "best practice".

Endvidere kan komitéen, i det omfang der er behov herfor, og det er af relevans for komitéen, indgå i netværk i EU og i international sammenhæng i relation til god fondsledelse, følge den internationale udvikling i god fonds- og selskabsledelse samt høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag.

3.2 Komitéen er i sit virke uafhængig, og er således ikke underlagt instruksbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervsministeriets eller andres side.

4.1 Erhvervsministeren udpeger komitéens formand. Komitéen vælger med almindeligt stemmeflertal næstformanden.

4.2 Formanden kan ikke være formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

4.3 Formanden tilrettelægger og leder komitéens arbejde og sikrer, at komitéens opgaver varetages på bedst mulig måde.

4.4 Formanden varetager på komitéens vegne den løbende kontakt mellem komitéen og sekretariatet.

4.5 Formanden repræsenterer komitéen udadtil. Eventuelle udtalelser på komitéens vegne afgives af formanden, medmindre andet er aftalt.

4.6 I tilfælde af formandens fravær varetages formandens opgaver af næstformanden.

5.1 Der afholdes ordinært møde mindst to gange om året.

5.2 Komitéen afholder derudover møde, når formanden eller to medlemmer finder det fornødent.

5.3 Komitéens møder afholdes hos Erhvervsstyrelsen eller et andet af formanden angivet sted.

5.4 Møder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier i det omfang, dette er foreneligt med udførelsen af komitéens opgaver. Uanset bestemmelsen i 1. punkt kan et medlem af komitéen dog forlange, at møde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

5.5 Formanden sikrer, at der føres referat af forhandlinger og beslutninger. Komitéens medlemmer skal senest 14 dage efter mødet have tilsendt referatet til godkendelse.

6.1 Møder indkaldes som udgangspunkt med mindst 8 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

6.2 Varslet til møder kan forkortes efter formandens beslutning, når spørgsmål kræver en hurtigere behandling.

6.3 Indkaldelsen skal ledsages af eller senere suppleres med nødvendigt materiale som grundlag for komitéens stillingtagen.

7.1 Formanden leder komitéens møder. I dennes fravær, ledes møderne af næstformanden.

7.2 Møder i komitéen er ikke offentlige.

7.3 Komitéen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

7.4 Komitéen træffer sine beslutninger med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

7.5 Komitéen kan beslutte at lade særligt sagkyndige eller andre deltage i komitéens møder.

7.6 Et medlem kan ikke give fuldmagt til et andet medlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på møder i komiteen.

7.7 Komitéen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om sit arbejde.

8.1 Komitéens medlemmer kan i deres egenskab af medlemmer af komitéen få kendskab til forhold, der er underlagt tavshedspligt, herunder intern viden og forretningshemmeligheder. Sådanne oplysninger må ikke videregives af det pågældende medlem.

8.2 Et medlem af komitéen skal opbevare alt materiale, der i anledning af hvervet som medlem af komitéen tilstilles denne, på forsvarlig måde, så ingen uvedkommende har adgang til det. Ved fratræden skal et medlem destruere alt udleveret materialevedrørende komitéens arbejde.

9.1 Erhvervsstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for komitéen som led i udførelsen af de i pkt. 3.1 nævnte opgaver.

10.1 Erhvervsstyrelsen afholder omkostningerne i forbindelse med komitéens virksomhed.

10.2 Komitéens medlemmer oppebærer ikke honorar.

11.1 Ændring af disse vedtægter forudsætter, at komitéen træffer beslutning herom med mindst 2/3’s flertal blandt komiteens medlemmer, og at ændringerne godkendes af erhvervsministeren.

Således godkendt på møde i Komitéen for god Fondsledelse.

Onsdag den 25. november 2020.