Hvordan skal en fond forholde sig til anbefalingerne?

En fond omfattet af erhvervsfondsloven skal offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse via sine årsrapporter. 

 • Opdateret 4. oktober 2023

En fond skal jf. årsregnskabslovens § 77 a offentliggøre sin redegørelse for god fondsledelse via sine årsrapporter. Det skal fremgå enten af ledelsesberetningen eller af noterne og skal bestå af enten hele redegørelsen eller et link direkte til redegørelsen på fondens hjemmeside.

Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne.

Følger en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, er der ikke tale om et regelbrud. Det er et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Når en fond følger en anbefaling, behøver den ikke give en forklaring, men skal oplyse om, at den følger den pågældende anbefaling. Denne oplysning skal ske særskilt for hver enkelt anbefaling, så det er ikke tilstrækkeligt fx at oplyse, at "fonden følger alle anbefalingerne, bortset fra...".

Følger en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen for hver enkelt anbefaling forklare;

 • hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
 • hvordan bestyrelsen i stedet har valgt at indrette sig.

Følger en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, er der ikke tale om et regelbrud. Det er et udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

 • Det skyldes begrænsninger i fondens vedtægt?
  • Nej. Det vil kun være tilstrækkeligt, hvis de relevante vedtægtsbegrænsninger gengives, så der er en forklaring på både hvordan og hvorfor fonden har indrettet sig anderledes.
 • Fondens vedtægter ikke forholder sig til de(t) konkrete forhold?
  • Nej. Det forhold, at fondens vedtægt ikke tager stilling til et bestemt forhold, kan som udgangspunkt ikke tages som udryk for, at indførelse af det konkrete forhold ville være imod stifters vilje.
 • Det skyldes bestemmelser i bestyrelsens forretningsorden?
  • Nej. En bestemmelse i fondens forretningsorden er ikke i sig selv en tilstrækkelig begrundelse. Fonden skal forklare, hvorfor den har valgt anderledes, og gengive det relevante indhold af bestemmelsen, således at det fremgår af redegørelsen hvordan fonden i stedet har indrettet sig.
 • Det skyldes, at anbefalingen ikke er relevant?
  • Nej, med enkelte undtagelser. Det skal som udgangspunkt forklares, hvorfor fonden mener, at en anbefaling ikke er relevant, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig. For enkelte anbefalinger kan der dog være tale om forhold, der slet ikke gør sig gældende. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt at henvise til, at anbefalingen er irrelevant. Der er tale om anbefalinger nr. 2.2.2 (opgaver for formanden), nr. 2.3.5 (sammenfald med dattervirksomheders ledelse), nr. 2.6.2 (evaluering af direktion/administrator) samt nr. 3.1.1 og 3.1.2 (vederlag).
 • Bestyrelsen vil tage stilling på et senere tidspunkt?
  • Nej. Der skal redegøres i forhold til hver enkelt regnskabsperiode, og redegørelsen skal vedrøre den samme regnskabsperiode som den årsrapport, den indgår i.