Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.11.2014

Pressemeddelelse: Komitéen har sendt udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse i høring

Komitéen har den 5. november 2014 sendt udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde i høring. 

 

Bemærkninger til anbefalingerne bedes sendes til mailadressen godfondsledelse@erst.dk, senest den 5. december 2014.

Komitéen for god Fondsledelse har udarbejdet vedhæftede udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Anbefalingerne ventes at træde i kraft samtidig med lov om erhvervsdrivende fonde den 1. januar 2015.

Anbefalingerne er udarbejdet i forlængelse af lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, der blev vedtaget den 3. juni 2014. Loven indeholder i § 60 en bestemmelse om, at ”Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.”

Det overordnede mål med Anbefalingerne er at bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik (”best practice”) for ledelsen af erhvervsdrivende fonde.

Anbefalingerne er et supplement til lovgivningen på erhvervsfondsområdet, herunder særligt lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven.
Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til Anbefalingerne, jf. LEF § 60, og skal i fondens årsrapport eller på fondens eventuelle hjemmeside medtage bestyrelsens redegørelse herom, jf. ÅRL § 77a.

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal første gang forholde sig til Anbefalingerne efter et ”følg eller forklar”-princip i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2015 hvilket vil sige regnskabsår der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Komitéens formand, Marianne Philip, på tlf. 4079 1014, eller Sekretariatet for Komitéen for god Fondsledelse på tlf. 3529 1628 (Christine Maxner) eller på tlf. 3529 1377 (Martin Poulsen).