Nyhed

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse

Igennem de seneste fem år har god fondsledelse udviklet sig positivt. Både større og mindre fonde har taget anbefalingerne til sig og arbejder stadig mere seriøst og professionelt med de emner, der er omfattet af anbefalingerne.

  • 17. juni 2020
  • Nyt fra Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse finder imidlertid, at der er behov for at udvide vejledningen til anbefalingerne og adressere yderligere emner, der er vigtige for fondene. I lyset heraf har komitéen justeret de nuværende Anbefalinger for god Fondsledelse.

Komitéens formand Marianne Philip udtaler:

Vi mener, at vi med de nye anbefalinger har ramt en god balance mellem hensynet til fondenes forskellighed og hensynet til behovet for øget gennemsigtighed og åbenhed om bestyrelsernes arbejde, hvilket er afgørende for offentlighedens tillid til de erhvervsdrivende fonde.

De justerede anbefalinger er udvidet med en ny anbefaling, hvorefter fondsbestyrelserne løbende bør forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kort og lang sigt.

Komitéens formand Marianne Philip udtaler:

Fondsbestyrelsen bør definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, som bestyrelsen forvalter fondens kapital efter. Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål.

Herudover har komitéen uddybet og konkretiseret vejledningen om blandt andet fondenes eksterne kommunikation, bestyrelsens stillingtagen til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, bestyrelsens sammensætning samt fastsættelse af vederlag og offentliggørelse heraf.

Komitéen har fundet det hensigtsmæssigt at bibeholde anbefalingen om, at der for bestyrelsesmedlemmer fastsættes en aldersgrænse.

Komitéens formand Marianne Philip udtaler:

Anbefalingen om aldersgrænse har vi valgt at videreføre i de nye anbefalinger, da en fastsat aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer kan være med til at sikre en vis fornyelse i bestyrelsen. Vi har desuden udvidet kommentaren til denne anbefaling for at understrege, at en aldersgrænse ikke er i strid med reglerne om forbud mod forskelsbehandling, da hvervet som bestyrelsesmedlem ikke er et ansættelsesforhold.

Udover at gennemføre en offentlig høring af udkastet til de nye anbefalinger, har komitéen haft et ønske om at inddrage erhvervslivet så meget som muligt. Derfor har komitéen afholdt en række interessentmøder, herunder med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Fondenes Videnscenter og Rederiforeningen, samt afholdt et dialogmøde om god fondsledelse i Aarhus.

Generelt har interessenterne i såvel høringssvar som ved møderne udtrykt sig positivt over for justeringerne, og de bemærkninger, som komitéen har modtaget, er i videst muligt omfang indarbejdet i de nye Anbefalinger for god Fondsledelse.

De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.