Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Formkrav

Erhvervsfondslovens § 60 fastsætter, at bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Årsregnskabslovens § 77 a fastsætter, at der skal rapporteres om dette via fondens årsrapport, ved at indsætte enten hele redegørelsen eller en henvisning til fondens eventuelle hjemmeside i rapportens ledelsesberetning eller noter.

Erhvervsfondslovens § 60 fastsætter, at bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Årsregnskabslovens § 77 a fastsætter, at der skal rapporteres om dette via fondens årsrapport, ved at indsætte enten hele redegørelsen eller en henvisning til fondens eventuelle hjemmeside i rapportens ledelsesberetning eller noter.

Fondsbestyrelsen skal i sin rapportering redegøre for, om fonden følger en given anbefaling, eller forklare baggrunden for at den ikke gør det, og hvad fonden i stedet gør.

Rapporteringen herom skal, i henhold til årsregnskabslovens § 77a, ske:

  • I ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, eller
  • På fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Oplysningerne skal præsenteres på en overskuelig måde. Fraviges en anbefaling skal forklaring herpå vedrøre den enkelte anbefaling, og sætte læseren i stand til at forstå bestyrelsens valg og begrundelsen herfor.

Rapporteringen skal vedrøre samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Anbefalingerne gælder alene for de erhvervsdrivende fonde.

Har en fond datter- og/eller tilknyttede selskaber, der er børsnoterede, er disse selskaber omfattet af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Disse selskabers ledelsesforhold skal der ikke redegøres for i fondens rapportering.

Til brug ved rapporteringen har Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet et skema, som de erhvervsdrivende fonde kan vælge at anvende. Anvendelse af samme rapporteringsstruktur fra år til år gør det let for interessenterne at finde, bearbejde og sammenligne informationerne.

KOMITÉENS HJÆLPEVÆRKTØJER

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til sin redegørelse for sin stillingtagen til anbefalingerne.

Komitéen har også samlet eksempler på både de fyldestgørende og de utilstrækkelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne.