Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Formkrav

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal udarbejde en redegørelse for god fondsledelse, hvori bestyrelsen forholder sig til hver enkelt anbefaling i Anbefalingerne for god Fondsledelse.

Bestyrelsen skal, jf. erhvervsfondslovens § 60, for hver enkelt anbefaling redegøre for, om fonden følger anbefalingen, eller forklare:

  • hvorfor fonden ikke følger den konkrete anbefaling, og
  • hvordan fonden i stedet har indrettet sig.

Redegørelsen skal, i henhold til årsregnskabslovens § 77 a, medtages:

  • i ledelsesberetningen eller noterne i årsrapporten, eller
  • på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Bestyrelsen skal i sin redegørelse, jf. erhvervsfondslovens § 60, udelukkende forholde sig til anbefalingerne. Kommentarerne til anbefalingerne er alene til inspiration for bestyrelsens arbejde med anbefalingerne.

Oplysningerne i bestyrelsens redegørelse bør præsenteres på en overskuelig måde. Fraviges en anbefaling, skal forklaringen herpå vedrøre den enkelte anbefaling, og den bør være klar og fyldestgørende, således at den sætter læseren i stand til at forstå bestyrelsens valg og begrundelsen herfor.

Redegørelsen skal vedrøre samme periode som årsrapportens regnskabsperiode, og offentliggøres samtidig med årsrapporten.

Til brug ved udarbejdelsen af redegørelsen har Komitéen for god Fondsledelse udarbejdet et skema, som de erhvervsdrivende fonde kan vælge at bruge. Skemaet findes længere nede på denne side. Anvendelse af samme struktur fra år til år gør det let for interessenterne at finde, bearbejde og sammenligne informationerne. Komitéen for god Fondsledelse har også udarbejdet en række spørgsmål og svar, der fungerer som vejledning generelt og til de specifikke anbefalinger.

Anbefalingerne gælder alene for de erhvervsdrivende fonde, men kan med fordel tjene til inspiration for ikke-erhvervsdrivende fonde, andre selvejende institutioner og fondslignende foreninger m.v.

KOMITÉENS HJÆLPEVÆRKTØJER

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til sin redegørelse for sin stillingtagen til anbefalingerne.

 

 

Komitéen har også samlet eksempler på både de fyldestgørende og de utilstrækkelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne.