Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forklaringer på afvigelser

Rapportering om anbefalingerne skal ske ved brug af "følg eller forklar"-princippet. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte fond selv afgør, hvorvidt en anbefaling skal følges. Når en anbefaling følges skal dette oplyses særskilt i forhold til hver anbefaling. Når en anbefaling ikke følges skal fonden forklare hvordan den i stedet har indrettet sig og hvorfor.

”Følg eller forklar”-princippet er et bærende element i anbefalingerne, og er forankret i erhvervsfondslovens § 60. Eventuelle forklaringer skal vedrøre den enkelte anbefaling, og skal sætte læser i stand til at forstå fondens ledelsesform.

Efterlever en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen forklare:

  • Hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • Hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Fondsmyndigheden kan, jf. erhvervsfondslovens § 60, stk. 2, pålægge bestyrelsen at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne, hvis fonden:

  • Ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger,
  • Ikke forklarer og begrunder en afvigelse, eller
  • Giver en begrundelse for en afvigelse fra anbefalingerne, som er åbenbart grundløs eller uden mening.
KOMITÉENS HJÆLPEVÆRKTØJER

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til sin redegørelse for sin stillingtagen til anbefalingerne.

Komitéen har også samlet eksempler på både de fyldestgørende og de utilstrækkelige forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne.