Forklaringer på afvigelser

Redegørelsen for god fondsledelse skal udarbejdes ved brug af 'følg eller forklar'-princippet i forhold til hver enkelt anbefaling. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte erhvervsdrivende fond selv afgør, i hvilket omfang bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne. Når en anbefaling følges skal dette oplyses særskilt i forhold til hver anbefaling. Når en anbefaling ikke følges skal fonden forklare hvordan den i stedet har indrettet sig og hvorfor.

  • Opdateret 5. oktober 2023

'Følg eller forklar'-princippet er et bærende element i anbefalingerne, og er forankret i erhvervsfondslovens § 60. Eventuelle forklaringer skal vedrøre den enkelte anbefaling, og skal sætte læseren i stand til at forstå fondens ledelsesform.

Efterlever en erhvervsdrivende fond ikke en anbefaling, skal bestyrelsen for hver enkelt anbefaling forklare;

  • hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Fondsmyndigheden kan, jf. erhvervsfondslovens § 60, stk. 2, pålægge bestyrelsen at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne, hvis fonden;

  • ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger,
  • ikke forklarer en afvigelse,
  • giver en forklaring om en afvigelse, som er åbenbart grundløs eller uden mening, eller
  • forklarer en afvigelse, men ikke forklarer, hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Skema til redegørelse for god fondsledelse

Komitéen har udarbejdet et skema, som bestyrelsen kan vælge at bruge til at redegøre for god fondsledelse.