Baggrunden for Komitéen for god Fondsledelse

I marts 2012 nedsatte den daværende erhvervs- og vækstminister et udvalg (erhvervsfondsudvalget), der fik til opgave at modernisere lov om erhvervsdrivende fonde. Samtidig skulle udvalget udarbejde udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse, hvis udvalget fandt, at nogle forhold var bedre egnet til anbefalinger fremfor egentlig lovgivning.

  • Opdateret 10. oktober 2023

Erhvervsfondsudvalget afgav i december 2012 rapport ”Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde” til den daværende erhvervs- og vækstminister. 

Udvalget kom frem til, at regulering af en række ledelsesforhold bedre og mere fleksibelt kan reguleres ved anbefalinger fremfor ved lovgivning. Rapporten indeholdt derfor blandt andet et udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse samt en anbefaling om, at der bør nedsættes en Komité for god Fondsledelse. Udvalget henviste i denne forbindelse til sammensætningen af Komitéen for god Selskabsledelse, og udvalget fandt, at Komitéens medlemmer bør bestå af personer, der repræsenterer de omfattede fonde samt eksperter og praktikere indenfor erhvervsfondsområdet.

Erhvervsfondsudvalget foreslog, at ministeren udsteder vedtægten for Komitéen, og at sekretariatsbetjeningen varetages af Erhvervsstyrelsen, der i forvejen er sekretariat for Komitéen for god Selskabsledelse.

På baggrund af ovennævnte indeholder § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, en bestemmelse om, at ”bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse.”. Redegørelsen skal optages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside.

Lov om erhvervsdrivende fonde har således indbygget den forudsætning, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse, og at komitéen udarbejder et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse. Den daværende erhvervs- og vækstminister udpegede den 25. september 2014 Komitéens medlemmer.

Komitéen har inddraget Erhvervsfondsudvalgets udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse. Komitéens anbefalinger omfatter således tilsvarende emner, og har et lignende omfang og karakter, som de anbefalinger, som det tidligere Erhvervsfondsudvalg udarbejdede.