Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2.5 Udpegningsperiode

To anbefalinger vedrører udpegningsperiode og aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen bør med passende mellemrum forholde sig til vedtægtens bestemmelse om bestyrelsesmedlemmernes udpegningsperiode. Afhængig af fondens størrelse, aktivitet og formål kan en udpegningsperiode på to år være for kort tid til, at et nyt medlem af bestyrelsen kan sætte sig ind i fondens forhold, og kan derfor være uhensigtsmæssig. Omvendt vil en for lang udpegningsperiode kunne modvirke, at der i bestyrelsen er den fornødne dynamik og fornyelse.

  • 2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

KOMMENTAR TIL anbefaling 2.5.1
 

Ved at have en udpegningsperiode, der ikke er for lang, skærpes bestyrelsens opmærksomhed på spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning og fornyelse.

En passende udpegningsperiode har således blandt andet til formål at sikre, at bestyrelsen er sammensat, så den til enhver tid bedst muligt matcher fondens formål, muligheder og udfordringer. En passende udpegningsperiode er endvidere med til at sikre uafhængighed. Der bør være en fornuftig balance mellem udskiftning og kontinuitet i bestyrelsen.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan ske ved selvsupplering, eller ved at en tredjepart (en udpegningsberettiget) uden for bestyrelsen udpeger et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Et eventuelt genvalg bør ske aktivt. Ved selvsupplering bør det ske ved afstemning i bestyrelsen, og som udgangspunkt på bestyrelsens årsregnskabsmøde.

  • 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

kommentar til 2.5.2
 

En aldersgrænse understøtter fornyelse i bestyrelsen såvel som bestyrelsens stillingtagen til bestyrelsens sammensætning og kompetencer.

Medlemmer af en stifterfamilie kan undtages fra en sådan aldersgrænse.

En aldersgrænse er ikke i strid med reglerne om forbud mod forskelsbehandling, da et bestyrelseshverv ikke er et ansættelsesforhold.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.5.2

Er en aldersgrænse diskriminerende? Vil den blokere for vigtige kompetencer i bestyrelsen?

SVAR

Indførelsen af en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer er ikke i strid med reglerne om forskelsbehandling, da et bestyrelseshverv ikke er et ansættelsesforhold.

Hvis fonden oplever, at der i et konkret tilfælde er særlige grunde til, at det vil være i fondens interesse at beholde et bestyrelsesmedlem udover en vedtægtsbestemt aldersgrænse, så kan den henvende sig til Erhvervsstyrelsen for at søge om dispensation.

SPØRGSMÅL TIL ANBEFALING 2.5.2

Efterlever fondene anbefalingen om at have en aldersgrænse, hvis de familieudpegede bestyrelsesmedlemmer er undtaget fra aldersgrænsen?

SVAR

Ja. Medlemmer af en stifterfamilie kan undtages fra en sådan aldersgrænse.

Fonden efterlever anbefalingen om at have en aldersgrænse, hvis fonden redegør for, at fonden har vedtaget en aldersgrænse, men at medlemmer af en stifterfamilie ikke er omfattet.